บ.C&P Lighting

บ.C&P Lighting ได้เลือกเอสตาเต้รีสอร์ทเป็นสถานที่สำหรับจัดประชุมสัมมนา ทำกิจกรรมและพักผ่อนให้กับพนักงานในช่วงเดือน กันยายน 2551 ที่ผ่านมา